ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
Deelnemer: Een ieder die een (mondelinge) overeenkomst sluit met Medical Move. Medical Move: eenmanszaak Medical Move, gevestigd te Warmond, Oosteinde34a ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 64148963, BTW-nummer: NL002061746B71

Activiteit(en):
Medical Move is gespecialiseerd in Personal training, small group training waaronder:  Full body Move, Medical train, Bootcamp,Cross fit move en Boks Move. Daarnaast fysiotherapie, Voedingscoaching,  EMB analyse en vitaliteits ananlyses.

Overeenkomst:
de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Medical Move (mondeling) overeenkomen dat Medical Move activiteiten die Deelnemer heeft afgesproken, zal verzorgen aan Deelnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Medical Move voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Medical Move zijn deze voorwaarden van toepassing.
2.2 Ieder gebruik van de diensten van Medical Move geschiedt geheel voor eigen risico.
Iedere Deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke
activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon
medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere Deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.
2.3 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst tussen Deelnemer en Medical Move komt tot stand op het moment dat (a) Deelnemer alle verzochte informatie heeft verstrekt en voor akkoord (mondeling) is overeengekomen of (b) Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de Activiteiten van Medical Move.

Artikel 4 – Intakeprocedure
4.1 Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u
deelneemt aan één van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad en indien geadviseerd een fittest
4.2 Veranderingen betreffende u persoonsgegeven dient u per omgaande aan Medical Move door te geven.

Artikel 5 – Tijdstip en plaats
5.1 Bij de bevestiging van de inschrijving zal Medical Move meedelen wanneer en waar Deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de Deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan, is Medical Move bevoegd om in
overleg met Deelnemer een ander tijdstip te plannen.
5.2 Een trainings of behandelsessie mét één van onze professionals vindt plaats volgens afspraak en inschrijving. Wanneer u verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie door in overleg. Mede afhankelijk van het type abonnement of afspraak.

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht
6.1 Op Medical Move rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de Activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de Deelnemer gedurende de Activiteit. Medical Move voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Medical Move niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening
bijdraagt aan het door de Deelnemer gestelde doel.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Voor elke door Medical Move aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Medical Move kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
7.2 Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
Medical Move is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die Deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
7.3 Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Medical Move niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Medical Move georganiseerde Activiteiten.
7.4 Medical Move is niet aansprakelijk als Deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de professional gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de Deelnemer.
7.5 De Deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Medical Move wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van
diensten die Medical Move aanbiedt.
7.6 Deelnemer is jegens Medical Move aansprakelijk wanneer Medical Move op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de professional gegeven instructies door deze Deelnemer. De Deelnemer dient
Medical Move te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere Deelnemers veroorzaakt.

Artikel 8 – Ontbinding
8.1 Medical Move is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan
zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
8.2 Een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing
buiten een straal van 20 kilometer van Warmond.
8.3 U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de Overeenkomst
wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 12 maanden.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden
9.1 Bij de bevestiging van de inschrijving zal Medical Move een factuur met de afgesproken Activiteit(en) van Deelnemer versturen naar het opgegeven e-mail adres van Deelnemer.
9.2 De betaling dient binnen 7 dagen te worden betaald of zoals afgesproken via automatische incasso.
9.3 Indien de Deelnemer niet tijdig betaalt, is Medical Move gerechtigd de Deelnemer de toegang tot de Activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.
9.2 Indien Medical Move over dient te gaan tot incasso van haar vordering op Deelnemer, is Deelnemer tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
9.3 Op de Activiteiten van Medical Move is het BTW 9%-tarief en in sommige gevallen het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
9.4 Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Medical Move gerechtigd de prijzen te verhogen. De Deelnemer heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 – Afmelden en ziekmelding
10.1 Indien de Deelnemer niet kan deelnemen aan een Activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de Deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Medical Move. Alle groeps activiteiten dienen uiterlijk 6 uur van te voren worden afgezegd, alle 1 op 1 activiteiten zoals personal training en fysiotherapie dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd.
Anders worden de kosten van de Activiteiten doorberekend.

Artikel 11 – Overmacht en vakanties
11.1 Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Medical Move is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden.
11.2 Bij ziekte van de professional of bij onvoldoende belangstelling van een GroepsTraining behoudt Medical Move het recht desbetreffende Activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt met Deelnemer naar een alternatief gezocht bij één van de Personal Trainers.
11.3 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een Activiteit worden afgelast.

Artikel 12 – Gezondheid
12.1 De Deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de professional zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Medical Move aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
12.2 Gedurende de duur van de Overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Medical Move.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid
13.1 Medical Move is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de Deelnemer. De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Medical Move gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 14 – Privacybeleid
14.1 Zie onze privacy verklaring voor het privacybeleid van Medical Move

Artikel 15 – Intellectueel eigendom
15.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de Deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de Deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
15.2 Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Medical Move voor de uitvoering van de Activiteit, zijn en blijven eigendom van Medical Move. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Medical Move.

Artikel 16 – Geschillen
16.1 Met eventuele klachten kan de Deelnemer zich wenden tot Medical Move.

16.2 In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.
Medical Move Oosteinde 34a, 2361 HE  Warmond.
 info@medicalmove.nl, www.medicalmove.nl,  KVK: 64148963